Afwezigheid

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Afspraken inzake afwezigheid

Bij schoolafwezigheden geldt volgende regeling:

* Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten, tenzij de kleuter toch leerplichtig is (dit is: één jaar langer in de kleuterschool of reeds op 5-jarige leeftijd overgestapt naar het lager onderwijs). Het is wenselijk dat de ouders de kleuteronderwijzer(es) en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

* Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.

Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per jaar door de ouders zelf geschreven worden.

Vanaf de vijfde keer is voor elke afwezigheid steeds een medisch attest vereist. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) dan moet die zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet, een doktersattest vereist indien de afwezigheid valt in de week voor of in de week na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie. Deze maatregel dient om luxeverzuim tegen te gaan.

Langdurig afwezig: Kans op onderwijs aan huis

Als uw kind leerplichtig is (lager onderwijs), dan heeft het recht op tijdelijk onderwijs aan huis. (2 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

1. uw kind is meer dan 21 kalenderdagen onafgebroken afwezig (dus vanaf de 22ste dag) wegens ziekte of ongeval;

2. als ouders heeft u bij de directeur een schriftelijke aanvraag ingediend, vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat uw kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van uw kind bedraagt ten hoogste 10 km;

Het aanvraagformulier kan u bij de directeur bekomen.