Afwezigheid

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Afspraken inzake afwezigheid

Bij schoolafwezigheden geldt volgende regeling:

* Kleuteronderwijs

De leerplicht is geldig vanaf de leeftijd van 5 jaar (derde kleuterklas). Deze kleuters worden minstens 290 halve dagen in de school verwacht om de overstap naar het eerste leerjaar te kunnen maken. Afwezigheden worden gewettigd door een attest van de arts of een schrijven van de ouders.

In de andere klassen van het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten, tenzij de kleuter toch leerplichtig is (dit is: één jaar langer in de kleuterschool of reeds op 5-jarige leeftijd overgestapt naar het lager onderwijs). Het is wenselijk dat de ouders de kleuteronderwijzer(es) en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

* Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.

Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per jaar door de ouders zelf geschreven worden.

Vanaf de vijfde keer is voor elke afwezigheid steeds een medisch attest vereist. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) dan moet die zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.